Regulamin warsztatów medialnych Radia Widok 2023

Background

REGULAMIN OBOZU MEDIALNEGO RADIA WIDOK 2023

Organizator:
Fundacja Dobry Widok, ul. Modrzewiowa 4, 34-335 Krzyżowa, KRS: 0000798765
NIP: 5532562161, REGON: 384095359

 

REGULAMIN
Uczestnikami obozu mogą zostać osoby zakwalifikowane na warsztaty medialne Radia Widok, które dokonały wpłaty za uczestnictwo..
Regulamin obowiązuje od momentu wyjazdu na obóz do powrotu i odebrania dziecka przez opiekuna prawnego.
Uczestnicy obozu mają prawo do:
– spokojnego wypoczynku,
– uczestnictwa we wszystkich zajęciach i atrakcjach podczas obozu,
– korzystania ze wszystkich udostępnionych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji
programu zajęć.
Uczestnicy obozu mają obowiązek:
– przestrzegać regulaminu obozu,
– punktualnie stawiać się na zbiórki, zajęcia i posiłki,
– przestrzegać rozkładu dnia, szczególnie ciszy nocnej,
– wykonywać polecenia kierownika i wychowawców obozu,
– dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,
– szanować rzeczy, które otrzymają do użytku,
– przestrzegać czystości na terenie obozu,
– podczas wypoczynku i ciszy nocnej przebywać we własnym pokoju;
– nie oddalać się bez zezwolenia kierownika lub wychowawcy z terenu prowadzenia obozu;
– podczas wyjść w góry szanować przyrodę.
Uczestników obozu obowiązuje bezwzględny zakaz:
– posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających.
Uczestnik podejrzany o spożywanie alkoholu, posiadanie i palenie papierosów, posiadanie i zażywanie narkotyków i środków odurzających może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi,
– stosowania przemocy fizycznej i psychicznej na innych Uczestnikach. W skrajnych przypadkach uczestnicy stosujący przemoc będą usuwani z obozu na koszt rodziców/opiekunów.
– przebywanie w pobliżu zbiorników wodnych bez zgody wychowawcy. Za wszelkie szkody
spowodowane przez uczestnika odpowiadają materialnie jego opiekunowie prawni. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez uczestników obozu. Organizator nie zaleca zabierania na obóz cennych rzeczy.

UWAGA!
W przypadku rażącego naruszenia zasad Regulaminu, działań i zachowań stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika i/lub innych uczestników uczestnicy w trybie natychmiastowym będą usuwani z obozu na koszt Opiekuna/Rodzica.

Opiekunowi/Rodzicowi dziecka zostanie wyznaczony termin odbioru dziecka. W przypadku
nieodebrania dziecka w wyznaczonym terminie dziecko zostanie oddane właściwym służbom.
Usunięcie uczestnika z obozu z jego winy nie powoduje możliwości roszczenia prawa do zwrotu wniesionych opłat.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Uczestnik ma prawo do wycofania się z uczestnictwa w obozie w ciągu 3 dni kalendarzowych.

Ułatwienia dostępu

0%